185 - قصه گویی شاهنامه - آزادی سهراب توسط بانوی بزرگ 5:21