آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - دو نوازی ویولن و پیانو 0:56