138 - قصه گویی شاهنامه - نقالی ، رستم ، افراسیاب 19:04