برج توره کوئارزو مجهز به میراگر اصطکاکی انتقالی

1:32