شور(میمیرم برای ابوالفضل) / حاج محمد رضا طاهری 4:20