کلیپ عاشورا ساخته شده توسط یکی از اعضا گروه هنری و خدماتی اندیشه نو 3:33