لحظه پرتاب اژدر از ناوشکن جماران + اصابت به هدف 0:50