افزونه ریست کردن اطلاعات زمانبندی یادداشت در آنکی 1:53