اجرای مراسم ترحیم به همراه سازهای عرفانی نی و دف 9:29