گفتگوی بی سانسور با زائری، روحانی جنجالی اینستا 58:27