تیزر معرفی سنسور هوایی هیبرید لایکا و سیستم Real City 2:11