روشی برای آموزش مقدمات کنترل، آموزش بهینه سازی LQR 3:44