تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 190 0:47