اولین برنامه تئاتر کمدی موزیکال ویژه جامعه پزشکی 0:54