نامزده بازنده ریاست جمهوری، در فیلم معروف بازی کرد 0:55