توماس آندرس در شبکه 2014 ZDF (برنامه Fernsehgarten)- دو 6:54