استفاده از cpu به جای استفاده از ram تو برنامه نویسی 6:34