گروه تخصصی فرش اسلیمی در نهمین نمایشگاه بین المللی فرش 1:57