مطالعه و شناسایی آسیبها و نابهنجاری های شهر مشهد 1:29:53