از انتشار آلبوم جدید تا کنسرت های پیش رو در شهرستان ها 6:31