زنده ماندن معجزه آسای کودک پس از عبور کامیون از روی او 0:29