تقدیر اعضای انجمن ایلفا از آقای سید محمد باختر 0:59