181 - قصه گویی شاهنامه - نقشه تهمینه و ژنده رزم 7:07