حرکات رزم اعضای باشگاه سادات اخوی-جشن حضرت زهرا(س)-1382 39:58