اجرا محمدرضا کریمی در برنامه عصر جدید (روبیک) 0:58