مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است

1:25