خندوانه، 24 شهریور 94، خلاصه دعوت از کمدین ها 2:34