دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی اسفند 96 - 3راه 2:24