تصاویری از عملیات ارتش سوریه در قطاع طیبه در شمال جوبر 1:00