کلایمرهای پرتابل برقی اجرا شده در پروژه های ساختمانی 1:09