متصل کردن دوربین به لوله ی تانک و لرزشگیر عالی آن 2:02