شور (خدا به عشقش مباهات میکنه) /حاج محمدرضا طاهری 2:09