سرمایه گذاری آلمانی ها در ایران از زبان رئیس اتاق تهران 0:37