دوربین واقعیت مجازی OZO؛ محصولی برای فیلم سازان 1:02