گفت و گوى دو نفره ى فردوس حاجیان با مهدى هاشمى 5:59