پیش نمایش جلسه دوازدهم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:01