امام خمینی (ره) زنها و مردها نباید لخت بروند به دریا

1:23