امام خمینی (ره) زنها و مردها نباید لخت بروند به دریا 1:23