پخ زن دستی B15 الکتریکی - ساخت N.KO جمهوری چک 2:30