فیلم کامل به یادماندنی از سال ۱۳۴۷جامعه تعلیمات اسلامی 21:22