کنایه به پست وزیر ارتباطات درخصوص هدیه یک گیگ اینترنت اپراتورها به کاربران

1:06