گفتگوی دکتر بهزاد شهرجردی با یکی از بیماران جراحی بینی 0:58