برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیستم آبان 93 30:03