تجربه مهندس بهادر سرمدی از حضور درکارگاه پازل اتوماسیون 2:59