22 کشته براثر سقوط کامیون حامل مهاجران به کانال آب در منطقه ازمیر ترکیه 0:42