بداهه نوازی راست پنج گاه - علیرضا قربانی پویا سرایی 9:14