نگاهی کنید به ساخت و طراحی فورد فوکوس ST مدل ۲۰۲۰ 9:00