تصاویر میدانی از نبردهای دیرالزور و حضور عصام زهرالدین 1:23