کنایه تلخ و معنا دار رهبر انقلاب: آن وقتی که هنوز انرژی هسته ای حق مسلم ما بود 0:59