گفتگوی دکتر جانفشان با شبکه شما در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 10:00