تیزر فیلم فوق العاده فرشتگان قصاب.محصول ایران.فوق العاده است این فیلم 3:21